THÉC MÉC VĂN GỪNG

Originally posted on Hoàng Hải Thuỷ:
? Anh Phó Hít Bắc Kỳ. Tranh vẽ trong Luân Lý Giáo Khoa Thư. Phó Hít đang nạo sái trong tẩu. Trời mưa sắn ống cao quần Hỏi cơ bán thuốc nhà gần hay xa? Thân anh đã xác như vờ. Đồng cân xin chị cho già…