Giới thiệu sách Điêu khắc Thời gian (Sculpting in Time), Andrei Tarkovsky

Lời đầu: Tôi đang dịch dần cuốn Điêu khắc Thời gian (Sculpting in Time) của Andrei Tarkovsky sang tiếng Việt, và hiện đã hoàn thành Chương 2 (xem tại… Giới thiệu sách Điêu khắc Thời gian (Sculpting in Time), Andrei Tarkovsky