Và đoạn ghi rời sáng chủ nhật | Ghi rời chiều cuối tuần

Originally posted on Sáng Tạo:
Đinh Cường Và đoạn ghi rời sáng chủ nhật Nguyễn Thị Thanh Sâm (tác giả Cõi Đá Vàng) và Trần Thị Nguyệt Mai Seattle, Apr. 26, 2014 Muốn mời bạn đi ăn tô phở mà phở xe lửa thay chủ mới hơn tháng nay từ ngày ông bạn…