không ai

Originally posted on MY TRAN:
mẹ tạo t-ô-i từ hàng ngàn những mảnh vỡ của thực tại . vũ trụ quên chế tác tâm hồn t-ô-i . mù lòa lỡ mất tiếng súng xuất phát cái vạch nằm ở đâu? . t-ô-i một kẻ hạnh phúc trong đau đớn vì được là chính mình không…