Lên chùa…

Xem

Du lịch bụi ăn chay

Lên chùa
Ta bỏ ngoài tai
Chỉ còn đôi mắt
Nhìn ai thì nhìn

Lên chùa
Nghe tiếng tụng kinh
Phận danh như gió
An lành bước đi.

Lên chùa
Rũ áo, từ bi
Đỏng đa đỏng đảnh
Tiếc gì giấc mơ?

Lên chùa
Nhân thế ơ hờ
Nhắm luôn đôi mắt
Không mơ, không phiền…

Lên chùa
Chẳng phải là tiên,
Càng không là Phật,
Là người, là ma…

Lên chùa
Rụng một lá đa
Thảng mình, tỉnh giấc
Ta về, về thôi…

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: