Lên chùa…

Xem

An Vietnam

Lên chùa
Ta bỏ ngoài tai
Chỉ còn đôi mắt
Nhìn ai thì nhìn

Lên chùa
Nghe tiếng tụng kinh
Phận danh như gió
An lành bước đi.

Lên chùa
Rũ áo, từ bi
Đỏng đa đỏng đảnh
Tiếc gì giấc mơ?

Lên chùa
Nhân thế ơ hờ
Nhắm luôn đôi mắt
Không mơ, không phiền…

Lên chùa
Chẳng phải là tiên,
Càng không là Phật,
Là người, là ma…

Lên chùa
Rụng một lá đa
Thảng mình, tỉnh giấc
Ta về, về thôi…

View original post