Chữa trầm cảm bằng nhiếp ảnh

Hi

Tumivn.com

Tôi vốn là một người tham gia rất nhiều hoạt động xã hội, nhưng do từ 2012, tôi có một số vấn đề cá nhân, nên tôi thu mình lại và bỏ hết các mối quan hệ xã hội, thậm chí khi làm việc trong công ty, tôi chỉ duy trì các mối quan hệ tối cần thiết và từ bỏ không tham gia nhiều hoạt động vui chơi của công ty. May mắn cho tôi, là tôi có đam mê, có kỹ năng mềm tương đối tốt, nên tôi vẫn làm tốt  được công việc của mình và còn hỗ trợ rất nhiều các bạn trẻ phát triển. Nhưng bản thân tôi vẫn nhìn ra mình đang có vẫn đề về tinh thần. Bởi khi tôi quay vào trong quá nhiều, và bỏ đi các mối quan hệ xã hội, tôi đang dần cô lập chính mình vàng dễ…

View original post 1,563 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: