Đối Thoại Với Trịnh Y Thư: Văn chương Nghệ thuật & Những điều khác

– Đinh Từ Bích Thúy & Đặng Thơ Thơ thực hiện Đặng Thơ Thơ & Trịnh Y Thư Café Centro Storico, Old Town Tustin, California, 13/11/2021. Chúng tôi thỉnh… Đối Thoại Với Trịnh Y Thư: Văn chương Nghệ thuật & Những điều khác