Danh ngôn

Uyên Ương-Thơ Nguyễn Tất Nhiên — ĐỒNG HƯƠNG KONTUM

UYÊN ƯƠNG – Nguyễn Tất Nhiên – 1. tình đã đến trong những ngày địa ngục trong những ngày người, thú phải như nhau trong những ngày ác quỷ tọa ngai cao phô nanh vuốt bày gươm đao xiềng xích ta gượng sống giữa bao trùm nỗi chết tay khăng khăng cầm giữ nụ hoa […]

via Uyên Ương-Thơ Nguyễn Tất Nhiên — ĐỒNG HƯƠNG KONTUM