3 thoughts on “Thanh Tâm Tuyền | THE SADNESS IN PIECES (30)

      1. Tôi cám ơn cậu mới đúng chứ nhỉ, chúng ta ở nơi đây từ năm nào nhờ đại dịch năm qua tôi có nhiều thời gian quậy ở nơi đây. Cám ơn nhiều nhiều nha. Chia sẽ là một niềm vui đối với tôi. 😊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: