Tiếng Việt Và Giá Trị Ngữ Học Của Truyện Kiều

Có một câu hỏi liên quan đến Truyện Kiều: Tại sao chỉ có tên của 2 nhân vật phản diện trong truyện Kiều – Sở Khanh và Tú Bà – trở thành các ngôn từ …

Tiếng Việt Và Giá Trị Ngữ Học Của Truyện Kiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: