THÁNG TƯ VÀ NHỮNG MIẾNG NGƯỜI KHÔNG NGON 

Cam on…

Tiếng đàn bà

Cũng vào tháng tư, năm 1846 đoàn người di dân do hai anh em nhà George Donner lãnh đạo đã rời Springfield, Illinos về California theo hướng Tây đã bị kẹt trong tuyết ở Sierra Nevada. Một mùa đông lịch sử và một câu chuyện lịch sử và sau đó tên Donner đã được đặt cho con đèo, nơi mà họ đã kẹt lại.

Sau khi tới Wyoming, hầu hết những người tiên phong đã tới California trước đó đều theo một con đường qua phía Bắc Idaho trước khi qua phía Nam rồi từ đó xuyên qua Nevada. Năm 1846 có một quyển sách mang tên Lansford Hastings được quảng bá là có một con đường bằng phẳng và nhanh hơn cắt qua núi Wasatch và sa mạc Salt Lake. Có điều mặc dù người ta nói tới con đường đó nhưng chưa hề có ai đã đi qua…

View original post 640 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s