THÁNG TƯ VÀ NHỮNG MIẾNG NGƯỜI KHÔNG NGON 

Originally posted on Tiếng đàn bà:
Cũng vào tháng tư, năm 1846 đoàn người di dân do hai anh em nhà George Donner lãnh đạo đã rời Springfield, Illinos về California theo hướng Tây đã bị kẹt trong tuyết ở Sierra Nevada. Một mùa đông lịch sử và một câu chuyện lịch sử và…