THANH TÂM TUYỀN: MỘT HOÀN-THIỆN-VIẾT ĐẾN TỪ VĂN XUÔI [P.1]

xem

MAI ANH TUẤN

            1/ Cho mãi đến tận bây giờ, sau rất nhiều những nỗ lực kiểm thảo, sưu tầm và minh bạch hóa văn học miền Nam giai đoạn 1954 -1975 đã được đăng tải trên internet hoặc lưu hành ngấm ngầm trong nhóm cộng đồng có chung quan tâm, dẫn đến việc đọc, thẩm định tác phẩm của những gương mặt làm nên bộ phận văn học này đã trở nên có phần thuận lợi; đặc biệt, trong số đó, một vài tên tuổi nổi bật đã có thể xướng lên với lòng yêu mến, ngưỡng mộ công khai, thì đồng thời, ở miền Bắc, như hệ quả tất yếu của thực tế thiếu thông tin kéo dài lại bị ngăn trở bởi yếu tố địa-chính trị, các tri nhận về họ cũng hết sức phiến diện hoặc chỉ mới dừng ở mức độ tổng quát, chưa kể chất liệu…

View original post 5,765 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: