THANH TÂM TUYỀN: MỘT HOÀN-THIỆN-VIẾT ĐẾN TỪ VĂN XUÔI [P.1]

Originally posted on MAI ANH TUẤN:
            1/ Cho mãi đến tận bây giờ, sau rất nhiều những nỗ lực kiểm thảo, sưu tầm và minh bạch hóa văn học miền Nam giai đoạn 1954 -1975 đã được đăng tải trên internet hoặc lưu hành ngấm ngầm trong nhóm cộng đồng có chung quan…