Công phu giáo hóa (Trích Nhật Bản Duy Tân Ba Mươi Năm) – Đào Trinh Nhất

xem

Học Thế Nào

HTN: Cuốn sách khảo cứu Nhật Bản Duy Tân Ba Mươi Năm của Đào Trinh Nhất xuất bản năm 1936. Mới đây được Alpha Books tái bản. Dưới đây là toàn bộ chương 5 nói về giáo dục của Nhật Bản. (Trong cuốn sách này, từ năm 1936 Đào Trinh Nhất đã nói tác giả của Á Tế Á Ca là Nguyễn Thiện Thuật, không rõ vì sao cho đến năm gần đây người ta vẫn tranh luận xem ai là tác giả bài này, Tăng Bạt Hổ hay Phan Bội Châu).

Chương V

Công Phu Giáo Hóa

 

VIỆC GIÁO DỤC TỪ ĐỜI MINH TRỊ TRỞ VỀ TRƯỚC

Ngay từ khi mới kết hợp nhau thành dân tộc, xây dựng lên quốc gia, Nhật Bản đã có cái gốc quốc dân giáo dục rồi.

Cái gốc ấy là Thần giáo.

Thần giáo là nền tôn giáo tự nhiên của dân…

View original post 12,138 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: