Công phu giáo hóa (Trích Nhật Bản Duy Tân Ba Mươi Năm) – Đào Trinh Nhất

Originally posted on Học Thế Nào:
HTN: Cuốn sách khảo cứu Nhật Bản Duy Tân Ba Mươi Năm của Đào Trinh Nhất xuất bản năm 1936. Mới đây được Alpha Books tái bản. Dưới đây là toàn bộ chương 5 nói về giáo dục của Nhật Bản. (Trong cuốn sách này, từ năm 1936…