Luray, Va. & Shenandoah National Park

Originally posted on Travel. Hike. Click. Write. :
Images of the town Luray, Va. & Shenandoah National Park created on May 2, 2014. Photographs include images of the famous Singing Bell Tower, which is across from the Luray Caverns. Click here for images of the caverns. Go to my website for more photos.

Để nhớ Dran một thời hoang dã | Bây giờ tháng 5 | Và đêm thứ sáu cho Nguyễn Xuân Thiệp từ Dallas lên

Originally posted on Sáng Tạo:
Đinh Cường Để nhớ Dran một thời hoang dã Để nhớ thời ở Dran sơn dầu trên giấy dinhcuong 1995 Tìm về Dran trong những xấp ảnh cũ lại ra mấy nét vẽ mốc meo một thời chất mốc meo hằng nửa thế kỷ như bụi quý bông…