Tâm bình đẳng

xem

TRẦN ĐÌNH HOÀNH

serene.equanimity


Trò: Thưa thầy, Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc nghĩa là sao? Thiện chẳng khác ác, ác chẳng khác thiện là sao? Làm sao mà người ăn cướp lại giống một thiền sư được?

Thầy: “Vậy nghĩa là con cho rằng thiền sư thì tốt hơn ăn cướp?”

Trò: “Vâng”

View original post 182 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: