Tháng tư…

Thang 4 02
sách
Thang 4 03
một ít sách…

 

Thang 4 05
Thuốc đồng hành..
Thang 4 06
Tiền gần nhất

One thought on “Tháng tư…

  1. Cám ơn Anh…Tôi thích đọc nhiều thể loại…nhưng trình đô có hạn…nhưng vẩn thích mua sách… ngoại ngữ kém…tôi đang cố gắng học thêm …mà tuổi trung niên…rồi bệnh suyển mãn tính nên nhiều khi không tập trung được nhiều…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: