Từ Ghi Chép Về Vương Thúy Kiều Trong Minh Sứ Đến Truyện Kiều Của Nguyễn Du

xem

Nghiên Cứu Lịch Sử

“Kim Vân Kiều truyện”, hựu danh “Song kì mộng”,  “Song hợp hoan”   (Kim Vân Kiều truyện của Trung Quốc còn có tên là Song ki mộng, Song hợp hoan)“Kim Vân Kiều truyện”, hựu danh “Song kì mộng”, “Song hợp hoan”
(Kim Vân Kiều truyện của Trung Quốc còn có tên là Song ki mộng, Song hợp hoan)

Nguyễn Cẩm Xuyên

Truyện Kiều của Nguyễn Du chiếm địa vị cao nhất trong văn học nước ta. Kiều không chỉ phổ biến rộng trong giới bình dân mà cả ở hàng trí thức, quí tộc, vua chúa… vẫn thích. Tương truyền vua Tự Đức mê đọc Kiều đến nỗi sách mòn đứt chỉ khâu, phải đóng gáy lại đến 3 lần. 

Từ thực tế ấy, rõ ràng không có tác phẩm nào được chú ý nhiều đến vậy. Hơn thế nữa, truyện còn gây nên những tranh cãi kịch liệt xuất phát từ những quan điểm mâu thuẫn nhau. Khi mới được phổ biến, nhiều nhà Nho vẫn bài bác: 

Đàn ông chớ kể Phan Trần

Đàn bà chớ kể…

View original post 2,466 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: