Xuân đến muộn

Xem

Blog Chuyện Bâng Quơ

A Long Time ‘til Yesterday

In starts and flits
We dart and flip
With quirks and fits
Mirroring mist

Charles Bernstein

Muộn nhưng vẫn đến

Cất cánh chập chờn
Phóng vút nghiêng chao
khi thuận khi nghịch
khuấy sương cô tịch

Bà Tám dịch nghe nhiều tiếng ịch. . . ịch, nặng chình chịch.

Tranh vẽ trên lông cánh chim

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: